Solgens båtklubb

 

 §

 

 

Stadgar för Solgens båtklubb                             PDF förutskrift:SBK stadgar

mars 2013

 

1

 

Syfte

 

Solgens båtklubb har till uppgift att ordna, leda och främja båtverksamheten i Solgen, samt i övrigt vara sina medlemmar till nytta och nöje.

2

Styrelse och funktionsbeskrivningar

 

 1. Klubbens angelägenheter sköts av dess styrelse vilken skall bestå av Ordförande, Sekreterare, Kassör, hamnkapten samt två ledamöter. Vid röstning inom styrelsen har ordföranden utslagsröst. Styrelsen väljs enligt §5.

 

  1. Ordföranden verkar som sammankallande och klubbmästare
  2. Sekreteraren ansvarar för utskick och medlemsinformation
  3. Kassören ansvarar för klubbens kassa, medlemslista och kölista i enlighet med § 3 Medlemskap och § 6 Regler för hamn, hamnområde och båtplats i samråd med Hamnkapten.
  4. Hamnkaptenen ansvarar för skötseln av hamnen och har tillsammans med övriga styrelseledamöter ansvar för att Regler för hamn, hamnområde och båtplats efterlevs. Hamnkapten avgör om tänkt tilldelad plats stämmer med § 6 Regler för hamn, hamnområde och båtplats i samspråk med Kassören innan plats delas ut definitivt.

 

 1. Styrelsen har rätt att utnämna personer (medlemmar) för speciella uppdrag för vilka styrelsen finner lämpligt. Exempel på detta kan vara Projektansvarig.

 

 1. Styrelsen har rätt att adjungera personer (medlemmar) att sitta med vid styrelsesammanträden efter behov.  

 

 1. Tvist och eventuell fråga om uteslutning av medlem som underlåter  att följa föreskrifter och anslag enligt denna stadga avgörs av styrelsen.

3

Medlemskap, medlemsavgift och kö

 

 1. Inträde i klubben kan beviljas endast av styrelseledamot.
 2. Klubben består av såväl aktiva (medlem med båtplats) som passiva (medlem utan båtplats) medlemmar.
 3. Medlemskap blir gällande först efter att inbetalning av medlemsavgift registrerats på klubbens Bankgiro och bekräftelse av denna gjorts av kassör.
 4. Sista betalningsdag av årsavgift för båtplats och medlemsavgift är den 31 mars.
 5. Mer än två veckors försening av medlemsavgift leder till att rätten till båtplats eller om så är fallet innevarande köplats förverkas.
 6. Vid betalning skall person- och adressuppgifter samt båtlängd och bredd anges.
 7. Uppsägning av medlemskap sker genom meddelande till någon styrelsemedlem.
 8. Återbetalning av inbetalda avgifter sker ej.
 9. Plats i kölista för båtplats förutsätter passivt medlemskap.
 10. Plats i kölista för båtplats förutsätter att kassören meddelats om detta önskemål skriftligt, förslagsvis på inbetalningskort.

4

Årsmöte

 

Årsmöte hålls i mars månad. Kallelse härtill skall kungöras i ortens tidning minst fem dagar före dess hållande eller genom brev eller genom kort per post. Vid årsmötet skall följande frågor förekomma:

 

 1. Styrelsens berättelse
 2. Revisorns berättelse
 3. Fråga om ansvarsfrihet
 4. Val enligt § 5
 5. Bestämmande av årsavgift och båtplatsavgift
 6. Övriga frågor

 

5

Val

 

 1. Ordföranden väljs för ett år.
 2. Kassör och sekreterare väljs på två år, i så kallat varvat val.
 3. Hamnkapten väljs för 1 år.
 4. Två ledamöter väljs på 1 år
 5. Jourgrupp om 3-5 medlemmar, vilka sköter det löpande arbetet i och kring hamnen väljs på varje årsmöte.
 6. Två revisorer jämte en revisorsuppleant väljs på ett år.
 7. Valberedning på två ledamöter utses på två år, s.k. varvat val.
 8. Suppleanter till valberedningens ledamöter väljs på ett år.

 

6

Regler för hamn, hamnområde och båtplats

 

 1. Då hamnen endast är anpassad för småbåtar och med begränsningar i dess konstruktion är de maximala måtten för båtar 6,0 m i längd och 2,25 m i bredd.
 2. Mindre båtar placeras utvändigt pir och större båtar placeras inne i hamn för att skydda pirar.
 3. Förmedling och fördelning eller byte av båtplats får endast ske efter tillstånd av Kassören eller Hamnkaptenen ansvar enligt § 2.1c och §2.1d.
 4. 2:a handsuthyrning får endast ske efter tillstånd av styrelsemedlem och när uppgifter enligt § 3.6 givits till kassören.
 5. 2:a handsuthyrning får ske maximalt en (1) säsong. Därefter tillfaller plats passiv medlem med lägst könummer i köplats enligt § 3.
 6. Endast passiv medlem äger rätt att stå på kölista för båtplats.
 7. Köplats bestäms dels av antal år i kö samt av inbetalningsdatum innevarande år.
 8. Årsmärket skall fästas väl synligt på båten (gäller både aktiva och passiva medlemmar).
 9. Yppande av låskoder (hänglås) till obehörig leder till uteslutning ur klubben 
 10. Isättande av båt får ske först då medlemsavgift är betald samt medlemskort med kod till bom är utskickat om inte styrelsen meddelar annat via anslag eller brev.
 11. Båt skall tas upp senast 1 december eller i god tid före isläggning om inte styrelsen meddelar annat via anslag eller brev.
 12. Båtar förvaras på av hamnkapten anvisade platser på hamnområdet.
 13. Båtar förvarade på hamnområdet skall vara märkta med båtplats nummer
 14. Anslag uppsatta av hamnkapten eller övrig styrelsemedlem skall följas.

 

7

Klubbmedlems ansvarstagande och skyldighet

 

 1. Klubbmedlem är skyldig att hjälpa nödställd på och vid sjön
 2. Klubbmedlem är skyldig att ta hänsyn till fågel och djurliv, speciellt runt häckningstider.
 3. Klubbmedlem är skyldig att följa av naturvårdsverket och övriga myndigheter utfärdade regler.
 4. Klubbmedlem skall uppträda så att de som uppehåller sig på eller vid sjön inte störs.
 5. Klubbmedlem är skyldig att följa dessa stadgar, de föreskrifter och anslag som klubben och dess styrelse finner nödvändiga att utfärda, exempelvis eventuella trafikregler samt § 6 Regler för hamn, hamnområde och båtplats.
 6. Överträdelse av dessa stadgar och underlåtenhet att följa föreskrifter och anslag kan leda till uteslutning ur klubben och/eller vitesföreläggande bestämt av styrelsen.

 

8

Klubbens ansvar

 

 1. Klubben frånsäger sig allt ansvar vid eventuella olyckshändelser under aktivitet utflykter e.d.
 2. Klubben förbinder sig att teckna olycksfallsförsäkring för hamnområdet och dess medlemmar.

 

9

Ändring av dessa stadgar

 

Ändring av dessa stadgar kan ske då förslag om detta framställs på allmänt medlemsmöte (t ex höstmöte). Beslut om ändring kan dock fattas först på följande allmänna medlemsmöte (t ex årsmöte)

 

10

Stadgeändringar, historik

 

 1. Stadgarna antagna på allmänt klubbmöte å Värnevallen, Eksjö den 16/4 1972.
 2. Stadgarna reviderade på årsmöte nov 1985, beslut årsmöte mars 1986.
 3. Stadgarna reviderade på årsmöte mars 1996, beslut årsmöte 1997.
 4. Stadgarna reviderade på årsmöte höstmöte okt 2004, beslut årsmöte mars 2005
 5. Stadgarna reviderade på höstmöte okt 2007, beslut årsmöte mars 2008